Ochrana osobných údajov

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov je podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

  Lesoochranárske zoskupenie VLK, IČO: 31303862 so sídlom Tulčík 310, 082 13 Tulčík,
  kontaktné údaje: email: alfa@wolf.sk, telefón: +421 51 7789488 (ďalej len LZ VLK)

 2. LZ VLK spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol alebo osobné údaje, ktoré získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 3. LZ VLK spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.
 4. Dôvodom na spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a LZ VLK
 5. Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a LZ VLK
 6. Vaše osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám len pre účely nevyhnutné na plnenie zmluvy, t.j. na doručovateľské služby a orgánom štátnej moci pri výkone kontroly. Momentálne na doručovanie využíva LZ VLK služby Slovenskej pošty a.s.
 7. Vaše práva
  1. právo na prístup ku svojím osobným údajom
  2. právo na opravu osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania
  3. právo na výmaz osobných údajov
  4. právo vzniesť námietku proti spracovaniu
  5. právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elktronicky na adresu alebo email LZ VLK
  6. právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov
 8. LZ VLK prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečil Vaše osobné údaje a prehlasuje, že prístup k ním majú len oprávnené osoby.

Tieto podmienky nadobúdaju účinnosť 25.5.2018

Nahor

©2019 abies.sk - All rights reserved.
Lesoochranárske zoskupenie VLK - www.wolf.sk